APLICAREA MARCAJULUI “CE”

by donpedro

ÎNCERCÃRI DE COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICÃ ÎN LABORATOARE ACREDITATE CONFORM EN ISO/CEI 17025:2005

Aplicarea marcajului CE pe echipamentele electrice sau electronice introduse pe piaţă în ţările membre ale Uniunii Europene este obligatorie. Marcajul CE certifică faptul că produsul respectă cerinţele de siguranţă şi sănătate ale consumatorului precum şi condiţiile de mediu. Prin afişarea marcajului CE pe un echipament, producătorul îşi asumă, pe proprie răspundere, conformitatea cu cerinţele europene.
Înainte de aplicarea marcajului, pro­du­cătorul este obligat să verifice conformitatea echipamentului cu cerin­ţele standardelor aplicabile prin supu­nerea acestuia la o serie de încercări şi măsurători. Importatorii şi distri­buitorii de echipamente produse în afara spaţiului economic european trebuie să se asigure că producătorul dispune de toate documentele necesare aplicării marcajului de conformitate CE. În cazul absenţei acestor do­cu­mente, le revine sarcina obţinerii lor. Chiar şi în cazul “Declaraţiei pe proprie răspundere”, producătorul echi­pa­mentului trebuie să parcurgă o serie de etape, printre care sunt incluse “Identificarea standardelor apli­ca­bile” şi “Testarea unui eşan­tion de produs”.
Încercările de compatibilitate electro­magnetică sunt obligatorii în vederea aplicării marcajului CE pentru toate echipamentele sau produsele electrice şi electronice destinate utilizării în medii rezidenţiale, comerciale, industriale uşoare şi industriale.
În cadrul acestor încercări, pentru toate tipurile de echipamente, un rol foarte important îl au încercările de imunitate la descărcări electrostatice, efectuate în conformitate cu standardul IEC-EN-61000-4-2:2001.
Încercă­rile la descărcări electrostatice sunt distructive, producătorul asu­mân­du-şi întreaga responsabilitate în cazul distrugerii echipamentului în cadrul încercărilor.
Nivelele de test pentru încercările de imunitate la descărcări electrostatice sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1: Nivele de test (Conform EN 6100042: 2001)

Tabelul 2: Parametrii descărcării la generatorul ESD

Pentru a putea compara rezultatele obţinute cu diferite generatoare ESD, caracteristicile din tabelul 2 trebuie verificate utilizând un cablu de întoarcere a descărcării care va fi folosit şi pentru testări.
CERTeLab – Laboratorul de încer­cări pentru certificarea confor­mi­tăţii produselor este acreditat de către RENAR Bucureşti, în conformitate cu standardul internaţional SR EN ISO/ CEI 17025:2005 (certificat seria LI 805/ 2009), pentru efectuarea de încer­cări de compatibilitate electro­mag­netică. Laboratorul funcţionează în campusul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava şi are în dotare o cameră semi-anecoică TDK 3M CISPR. Dimensiunile exterioare ale camerei sunt de 8.100 × 5.500 × 6.500mm iar distanţa de test este de 3m. Camera semi-aneco­­ică este realizată din tablă de oţel, pereţii fiind căptuşiţi cu 2 nivele de plăci de ferită de tip IB-011 şi parţial căptuşiţi cu absorbanţi TDK de tip IP-045C. Domeniul de frecvenţe în care se pot face măsurători este cuprins între 30MHz şi 18GHz şi corespunde standardelor de emisii radiate ANSI C 63.4, EN 50147-2, CISPR 22 respectiv standardului de imu­nitate la emisii radiate IEC 1000-4-3. Camera a fost furnizată de TDK RF Solutions şi a fost certificată de specialişti recu­nos­cuţi la nivel mondial de la Austrian Research Centers GmbH – ARC, Seibersdorf Labor GmbH.
În cadrul laboratorului EMCLab pu­tem efectua încercări pentru toate cate­goriile de echipamente de tehno­logia informaţiei, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii reziden­ţiale, comerciale şi uşor industriale, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii industriale, echipamente de transmisie de bandă largă în 2,4GHz, echipamente pentru reţele de telecomunicaţii, dispozitive Bluetooth, dispozitive de mică dis­tan­ţă SRD şi dispozitive RFID (lista com­pletă este prezentată pe pagina web).
Producă­torii de echipamente benefici­ază de suport tehnic pe toată durata colaborării cu laboratorul nostru.
Putem oferi consultanţă pe partea de proiectare de echipament, în cazul în care valorile măsurate nu se înca­drează în limitele din standarde.
Pentru redu­cerea cheltuielilor totale pe care le implică dezvoltarea unui produs, în faza de dezvoltare, efec­tuăm teste de pre-conformitate în regim neacredidat.
În laboratorul CERTeLab se pot efectua măsură­tori şi încercări – în regim acre­ditat, la dispozitive electrice şi electro­nice care au dimensiuni exterioare maxime de 800 (L) × 800 (W) × 1.200 (H)mm şi o greutate maximă de 500kg, în conformitate cu standardele:
• EN 55022: perturbaţii radiate (80MHz-18GHz) şi perturbaţii condu­se la porturile de alimentare de la re­ţea;
• EN 61000-4-2: imunitate la descăr­cări electrostatice ESD;
• EN 61000-4-3: imunitate la pertur­baţii radiate RF;
• EN 61000-4-11: imunitate la scă­deri de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune.

Configuraţii de test particulare pot fi realizate la cerere.

Contact
Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
Strada Universităţii, nr. 13, Corp G
Suceava, 720229, România
Tel.: 0745 594 640 (08-20)
Tel.: 0230 522 978 int. 160 (L-V între 08-16)
Fax: 0230 524 801
E-mail: contact@emclab.ro
www.emclab.eu
www.emclab.ro
www.emclab.info

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu