Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

by donpedro

FlexFORM – Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice


Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/64069
Dezvoltarea tehnologiei şi, în general, a societăţii bazate pe cunoaştere, reprezintă provocarea principală pentru educaţie în secolul XXI. Aceasta presupune noi tehnologii educaţionale, care să dezvolte gândirea sistemică, integratoare, bază pentru stimularea iniţiativei şi creativităţii. În acest sens, în societatea cunoaşterii, un rol esenţial îl are mecatronica, adică fuziunea tehnologică între mecanică, electronică şi informatică.
În ţara noastră, după 1990, în universităţile tehnice s-au constituit platforme mecatronice prin înfiinţarea specializărilor de mecatronică, iar prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3205/03.02.1999 s-a declanşat elaborarea unui Program Naţional de Educaţie Mecatronică, prin cooptarea învăţământului preuniversitar. Efortul comun s-a finalizat prin configurarea Platformei Naţionale de Mecatronică, în acord cu standardele consacrate la nivelul platformelor tehnologice europene şi crearea premizelor pentru configurarea mecanismului educaţional sub formă de Reţea Naţională de Educaţie şi Formare Profesională Flexibilă (RNEFPF).
Suportul financiar pentru această lucrare este asigurat prin proiectul: POSDRU/87/1.3/S/64069 cu tema: Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice (acronim FlexFORM). Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European şi Guvernul României. Contractul de finanţare a fost semnat la data de 04.08.2010 pentru suma nerambursabilă de 16.590.502 lei. Durata proiectului este de 36 de luni, începând cu 01.09.2010. Coordonatorul proiectului este Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, manager prof. dr. ing. Vistrian Mătieş. Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Universitatea “Transilvania” din Braşov, Universitatea “Politehnica” din Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea “Politehnica” din Timişoara şi Festo SRL România.
Grupul ţintă îl constituie profesorii din învăţământul preuniversitar. Obiectivul general al proiectului este elaborarea şi implementarea unui program de formare profesională flexibilă, pe platforme mecatronice, a perso­nalului didactic preuniversitar, pentru dezvoltarea competenţelor în aplicarea tehnologiilor educaţionale moderne şi eficientizarea procesului de predare-învăţare. Alte obiective: crearea cadrului organizatoric şi metodologic pentru elaborarea şi implementarea programului de formare profesională flexibilă, în acord cu cerinţele pieţei muncii; aplicarea metodelor interactive de predare-învăţare şi stimularea creativităţii prin utilizarea potenţialului platformelor mecatronice; accesul personalului didactic la cunoaştere (biblioteci, baze de cunoştinţe, laboratoare virtuale, programe de formare etc.), prin semi­narii, conferinţe, workshop-uri, lucrări ştiinţifice şi didactice; îmbunătăţirea calităţii managementului activităţilor de educaţie şi formare profesională prin înfiinţarea Centrelor Regionale de Educaţie şi Formare Profesională Flexibilă (CREFPF) şi integrarea acestora în RNEFPF, asigurând abordarea unitară, în viziune sistemică, a problemelor complexe privind formarea iniţială, continuă şi reconversia profesională.
Metodologia de implementare. Pe structura catedrelor de mecatronică ale universităţilor partenere se vor înfiinţa şi acredita 7 CREFPF, care vor avea res­ponsabilitatea implementării programului în regiunile de dezvoltare asociate. Funcţionarea acestor centre în reţea asigură abordarea unitară, integratoare, a activităţilor de formare şi creşterea calităţii managementului activităţilor educativ-formative. De asemenea, în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca se va crea un Centru Virtual de Competenţe în Mecatronică (CVCM), care va cuprinde biblioteci, baze de cunoştinţe, laboratoare virtuale, programe de formare etc. Prin facilităţile create privind accesul la cunoaştere (laborator, bi­blioteci virtuale), numărul de cadre didactice care pot beneficia de rezultatele programului va creşte substanţial.
Descrierea programului de formare profesională flexibilă. Programul va cuprinde trei cicluri identice de formare cu durata de 12 luni. Fiecare ciclu include 3 module (5 cursuri + proiectul final). Cursurile din structura celor 3 module au durata de 40 ore fiecare şi se derulează pe parcursul unei săptămâni (şase zile). Activităţile vor avea un caracter predominant aplicativ.
Pe parcursul derulării proiectului, în cele trei cicluri de formare vor fi cuprinşi 1320 de profesori, a căror participare este finanţată prin proiect (circa 30 dintr-un judeţ şi din municipiul Bucureşti).
Modulul 1, Tehnici de informare şi comunicare, include cursurile: Informa­tica aplicată în educaţie şi formare; Medii şi tehnologii educaţionale interactive.
Modulul 2, Platforme mecatronice pentru educaţie şi formare flexibilă, include cursurile: Tehnologie şi educaţie mecatronică. Dezvoltare durabilă; Metode şi tehnici de inovare şi creativitate.
Modulul 3, Dezvoltare tehnologică şi tehnologii educaţionale în societatea bazată pe cunoaştere, include cursul: Dezvoltare tehnologică şi tehnologii educaţionale.
Proiectul final, desfăşurat pe perioada a 10 luni, va dezvolta un subiect în domeniul tehnologiilor educaţionale interactive, în acord cu tematica programului de formare. Temele de proiect vor fi alese complementar astfel încât la sfârşitul programului să rezulte o bază de 1320 de aplicaţii dinamice (interactive), cu tematică axată pe problemele de interes major în educaţie şi formare. Prin CVCM aplicaţiile vor fi accesibile gratuit tuturor cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor.
Platformele mecatronice ale celor şapte centre, cuprind echipamente şi aparatură de ultimă generaţie, în valoare de peste 3,5 milioane de Euro. Astfel, profesorii din preuniversitar vor avea acces la tehnologie de ultimă oră, într-un mediu academic de înaltă ţinută profesională, realizându-se un transfer tehnologic în educaţie, cu efecte benefice asupra calităţii şi eficientizării procesului educaţional în ansamblu.
Startul cursurilor de formare se va da în ianuarie 2011. Condiţiile privind înscrierea şi selectarea cursanţilor vor fi accesibile în timp util pe site-ul proiectului: www.flexform.ro. Alte detalii privind programul se pot obţine de la ca­tedrele de mecatronică ale universităţilor partenere în proiect şi de la firma Festo România.
Responsabil Centru Regional Bucureşti,
Prof. dr. ing. Constantin NIÞU

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu